You have needs, please contact
Hotline: +84-90 668 5557
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Bản Việt (sau đây gọi là BẢN VIỆT) sẽ tôn trọng và bảo quản những thông tin cá nhân của bạn. 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, BẢN VIỆT có thể phải thu thập thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.

Điều khoản này miêu tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập được về người sử dụng, mục đích sử dụng thông tin, hoàn cảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm vệ bí mật các thông tin cá nhân của người sử dụng.

 

Nguồn của thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về người sử dụng chủ yếu dựa trên thông tin đăng ký khi sử dụng dịch vụ và quá trình tác nghiệp được khách hàng cung cấp. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin của người sử dụng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà BẢN VIỆT cung cấp. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu, BẢN VIỆT có thể nhận các thông tin thêm về người sử dụng.

 

Thông tin cá nhân

Thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết liên lạc khác; tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân; thông tin tài chính, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, số hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, mã số thuế, v.v…

 

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

BẢN VIỆT có thể sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để:

 • Hỗ trợ, tư vấn đầu tư vào Việt Nam, báo giá và cung cấp các dịch vụ có liên quan
 • Làm visa, giấy phép lao động , tư vấn và thực hiện các các dịch vụ liên quan.
 • Cung cấp dịch vụ Thông-Biên dịch, báo giá, giửi yêu cầu thanh toán, xuất hoá đơn
 • Cung cấp thông tin, tài liệu và trả lời cho khách hàng những thông tin có liên quan.
 • Liên lạc với người sử dụng, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax…liên quan đến mối quan hệ, giao dịch.
 • Cung cấp cho người sử dụng những thông tin cải tiến chất lượng, đề xuất ý kiến tư vấn về sản phẩm và dịch vụ
 • Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh, gồm cả việc tuân thủ theo qui định của pháp luật.
 • Cung cấp cho khách hang dịch vụ phù hợp, giới thiệu dịch vụ/sản phẩm mới, phân tích thống kê

Nếu giao dịch của người sử dụng với BẢN VIỆT chấm dứt, BẢN VIỆT sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng, trong phạm vi có thể, như được miêu tả trong Chính sách này.

 

Cách bảo vệ thông tin cá nhân

 • BẢN VIỆT sử dụng biện pháp bảo mật, phù hợp với luật pháp hiện hành, để bảo vệ thông tin cá nhân đối với việc truy cập hoặc sử dụng trái phép.
 • BẢN VIỆT không cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của người sử dụng.
 • Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp tốt nhất cho người sử dụng, thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được chia sẻ trong nội bộ giữa các bộ phận của BẢN VIỆT.

 

Các trường hợp được phép tiết lộ thông tin

 • BẢN VIỆT có thể tiết lộ, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các công ty con, công ty liên kết của BẢN VIỆT theo quy định pháp luật để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ.
 • BẢN VIỆT cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật khi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật, quy tắc, quy định hay quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cho các cơ quan chính phủ hoặc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào mà BẢN VIỆT có thể có khi cần thiết, chẳng hạn như cung cấp thông tin theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức khác có liên quan.
The organization's web site