You have needs, please contact
Hotline: +84-90 668 5557
Quy định

Mục đích sử dụng dụng

 

Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn Bản Việt (sau đây gọi là BẢN VIỆT) duy trì Website www.banvietco.vn & www.bvc.com.vn  như một trang thông tin chính thức cung cấp cho khách hàng của BẢN . Người sử dụng đến với website này cần chú ý và đồng ý với các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên website BẢN VIỆT này phải được sự đồng ý bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên với các điều khoản và điều kiện sau:

 

Tuyên bố từ chối

 

-BẢN VIỆT không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Website này của Bản Việt. Các dịch vụ do chúng tôi và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng. Bản Việt không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ .

 

-Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, BẢN VIỆT hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu.

 

-BẢN VIỆT không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được Website này, hoặc bất cứ sự cố liên lạc nào có liên quan.

 

-BẢN VIỆT không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ nội dung-thông tin, ý kiến và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại website này hoặc thực thể khác.

 

-BẢN VIỆT hoặc các đại diện của mình, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

 

-Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên website này, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ website này của Người sử dụng. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website này hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website này.

 

Các liên kết đến các web site khác

 

WEBSITE này có chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của BẢN VIỆT và BẢN VIỆT không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. BẢN VIỆT cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi BẢN VIỆT

 

Luật áp dụng

 

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng quan

 

-BẢN VIỆT bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt website hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. BẢN VIỆT không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.

 

-BẢN VIỆT bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của BẢN VIỆT đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của BẢN VIỆT.

 

– Ban quản trị website BẢN VIỆT-

The organization's web site